آشپزخانه L شکل 2

آشپزخانه L شکل 2

آشپزخانه شکل L را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد.  در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد.
آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه شکل L را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد.  در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد.