آشپزخانه L شکل  را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد.در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد. میزهای کار بر روی دو دیوار مجاور است که در یک گوشه به هم می رسند و یک L را تشکیل می دهند.این مدل آشپزخانه محبوب است و اجازه می دهد فضای بیشتری را نسبت به یک آشپزخانه U داشته باشید.