آشپزخانه های کارا

آشپزخانه های اجرایی کابینت کارا

آشپزخانه ها دیگر مانند گذشته در یک اتاق مجزا نیستند، بلکه در عوض با فضای داخلی خانه ادغام شده و توسط یک جزیره در اکثر اوقات جدا شده اند.
آشپزخــــانه به بخــــش مـــهمی از دکوراســـیون داخلی تبدیل شده است. پس همیــــشه باید توجه داشته باشید که آن را تا حد امــکان خـــاص و جـذاب کنید.
اهمیـــــت استفــــاده از کابینـــت های مناسب در آشپــــزخانه ها به بحث طــــراحی این فضــــاها مربــوط می شــود. 
کابینت ها چه در آشپزخانه هایی که به تازگی ســاخته می شوند و چه در آشپزخانه هایی که در حال بازسازی هستند نقش بسیار مهمی در سبــک و دیزاین 
دکوراسیون داخلی شما خواهند داشت.
چیدمان ویژگی های متمایز آشپزخانه با کمک کابینت ها نشان داده می شود.
در اینجا بخشی از طراحی ها و کابینت های آشپزخانه اجرا شده در مجموعه کابینت کارا را مشاهده می نمایید.