آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای برای فضاهای بزرگ و همچنین فضاهای باز بسیار مناسب است. در اینجا جزیره یک محیط جداگانه از آشپزخانه را تشکیل می دهد و در عین حال آشپزخانه را بزرگ و وسیع نشان می...
آشپزخانه طراحی موازی 2

آشپزخانه طراحی موازی 2

آشپزخانه موازی به شما این امکان را میدهد تا از فضای موجود  بهترین استفاده را داشته باشید. حداقل فاصله 1.2 متر بین دو خط آشپزخانه امکان دسترسی به همه کابینت ها را بدون محدودیت فراهم می...
آشپزخانه طراحی موازی 1

آشپزخانه طراحی موازی 1

آشپزخانه موازی به شما این امکان را میدهد تا از فضای موجود  بهترین استفاده را داشته باشید. حداقل فاصله 1.2 متر بین دو خط آشپزخانه امکان دسترسی به همه کابینت ها را بدون محدودیت فراهم می...